• ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  • สารสนเทศเป็นเลิศ เปิดโลกการเรียนรู้ ควบคู่การบริการ
    มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ACADEMIC RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY
  • SISAKET RAJAPHAT UNIVERSITY

การยืมคืน

       ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศมากมาย ที่รวมกันเอาไว้พร้อมให้ท่านค้นคว้าหาความรู้และสามารถยืมไปอ่านนอกเวลาได้ การยืมท่านต้องเป็นนักศึกษาหรือสมาชิกของห้องสมุดหรือถ้าหาก เป็นบุคคลภายนอกท่านสามารถยืมเพื่อไปถ่ายเอกสารได้เป็นเวลา 1 วันโดยทางห้องสมุดจะยึดบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชออกให้เอาไว้ บริการยืมคืนให้บริการที่เคาเตอร์ชั้นหนึ่ง อาคารบรรราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

       หากผู้ใช้บริการต้องการใช้อินเตอร์เน็ต ต้องทำการล็อกอินพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยใช้ USER และ PASSWORD ที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ หากผู้ที่ไม่มี USER และ PASSWORD ต้องติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการขอรับ USER และ PASSWORD

มินิเธียร์เตอร์

       Mini Theater เป็นห้องสำหรับชมภาพยนตร์ สามรถรองรับผู้ชมได้ 50 ท่านต่อรอบ หากต้องการใช้บริการต้องมีสมาชิกเข้าชมตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสื่อโสต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

ห้องประวัติ

       ห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ จัดตั้งเพื่อเป็นห้องเกียรติยศที่ทรงคุณค่า เป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ และผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติ และวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน พร้อมรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจ ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ

ค้นหาทรัพยากร

       www.opac.sskru.ac.th เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ เช่น หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงสื่อการเรียน สื่อโสต เป็นต้น โดยการสืบค้นมี 3 วิธี คือ 1) Basic search 2) Advance Search 3) Alphabetically Search