ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

        หอสมุดสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ เดิมเรียกว่า “ห้องสมุด โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ณ อาคารโรงรถชั่วคราว ต่อมาในเดือนตุลาคม 2542 ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราว 1 (ปัจจุบันเป็นห้องซ้อมดนตรี) ในปี 2545 - เมษายน 2548 ย้ายมาประจำอยู่ที่อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียว(ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2548 ปีเดียวกัน ได้ย้ายมาเป็นการถาวรที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ให้บริการเพียง 2 ชั้น คือ ชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า “กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในปี 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริการงานใหม่ และได้เปลี่ยชื่อเดิมจาก“กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ” วันที่ 21 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่โดยแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในออกเป็น 4 คณะ 1 วิทยาลัย 2 สำนัก ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” จนถึงปัจจุบัน ในเดือนสิงหาคม 2557 ได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการห้องสมุดเพิ่มอีก 1 ชั้น คือ ชั้น 5 และในเดือนมกราคม 2560 ได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มอีก 1 ชั้น คือ ชั้น 1 โดยทำการย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสำหรับเด็ก นวนิยาย และวารสารลงมาให้บริการในบริเวณชั้น 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่สนับสนุนพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลอย่างเต็ม-ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น


ปรัชญา(Philosophy)

สารสนเทศเป็นเลิศ เปิดโลกการเรียนรู้ ควบคู่การบริการ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


พันธกิจ(Mission)

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการทางวิชาการ จัดหา รวบรวม และเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศ
   ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบัน และชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั้งภายในสถาบันและท้องถิ่น
3. เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศแก่สังคม จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษาและบริการทางวิชาการในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   จัดหา รวบรวม และเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
4. จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น และยังให้การสนับสนุนข้อมูลทั้งเอกสารหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม แก่มหาวิทยาลัย

นางลำพึง บัวจันอัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววรรณิดา ดวงมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมจิตร เทพธานี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนุกูล เสียงหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางณภาภัช วงศ์เศษ
บรรณารักษ์
นางสาววัลลภา โสดา
บรรณารักษ์
นางสุนีย์ หุยวัน
บรรณารักษ์
นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์
บรรณารักษ์
นางสาวเริงใจ เขียวอ่อน
บรรณารักษ์
นายกาศิกพิพัฒน์ พิรมรัมย์
บรรณารักษ์
นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์