2017-07-23 08:00:00
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด
     

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด

       ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัคร นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญ ของห้องสมุด กระตุ้นการเข้าใช้บริการ และมีจิตใจรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

>>>Download รายละเอียดที่นี่ <<<