2016-08-08 09:21:22
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
     
โครงการอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2559
หลักการและเหตุผล
            มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ว่า บัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งการจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาตั้งแต่บัณฑิตยังเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ดีจะต้องเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นจะต้องใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

            กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และข้อควรรู้ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในด้านต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้รวมไปถึงความรู้ในการใช้เครื่องสืบค้นทรัพยากร การค้นหนังสือบนชั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยจัดทำเป็นโครงการอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1 คลิก ลงทะเบียน

2 เลือกวันที่ต้องการเข้ารับการอบรม

3 เลือกรอบที่ต้องการเข้ารับการอบรม

4 กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล, รหัสประจำตัวนักศึกษา, สาขาวิชา, คณะ/วิทยาลัย, e-mail )

5 คลิก SAVE

ลงทะเบียน


หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นกิจกรรมบังคับ ดังนั้นให้นักศึกษานำสมุดบันทึกกิจกรรมมาด้วยในวันอบรม