2017-01-18 09:00:00
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
     

หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันนี้สารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่มีทรัพยากรให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนศึกษา อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลออนไลน์

             ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย และอย่างหลากหลาย เหมาะแก่การค้นคว้า ในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยี เนื่องจากฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย บรรจุสารสนเทศไว้เป็นจำนวนมาก หลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การศึกษา ฯลฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เป็นผู้จัดซื้อให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งได้ใช้ร่วมกัน แต่จากสถิติผู้เข้าใช้บริการพบว่า มีผู้เข้าใช้บริการน้อย พร้อมทั้งยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ยังไม่ทราบวิธีการใช้งาน หรือทราบวิธีใช้แต่ยังไม่ลึกซึ้งนัก กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อนำไปประกอบการเรียน การสอน การทำงาน และการค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ เพื่อก้าวไปสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์

              1 เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับความรู้และทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์2 เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การทำงาน และการค้นคว้าวิจัย

              3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

              อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 30 คน